Dinsdag 28 mei 2024

Copyright © 1994–2024 NetControl Netwerken & Computers
Alle rechten voorbehouden
NetControl
Simon Stevinweg 8
3911 CE  Rhenen

T + 31 (0)317 - 612 519
F + 31 (0)317 - 614 309
E

Website disclaimer

Deze website is een uitgave van NetControl Netwerken & Computers.

 

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.
De op of via deze website aangeboden informatie mag dan ook niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van via deze website verkregen informatie is dan ook voor uw eigen rekening en risico


NetControl Netwerken & Computers kan geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten zonder dat de bezoeker (aanvullend) deskundig advies heeft ingewonnen.

Evenmin kan NetControl Netwerken & Computers garanderen dat adviezen en strategiën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. NetControl Netwerken & Computers streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt NetControl Netwerken & Computers zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van NetControl Netwerken & Computers en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen.

Het is verboden deze website te gebruiken op een manier die hinderlijk is voor andere internetgebruikers. Niet toegestaan zijn handelingen, die de informatie op deze website en/of de besturingssoftware negatief beïnvloeden. Het gebruiken van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is eveneens niet toegestaan.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van NetControl Netwerken & Computers wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.